Co se stane, když dosáhnete 12 bodů a co s tím?

Doporučení k níže uvedeným inforamcím. Často se stává, že řidič bydlí najiné adrese, nežli je jeho adresa trvalého bydliště a nemá zajištěno vyzedávání pošty a vůbec inforamci o tom, že mu nějaká pošta vůbec přišla.
V takovém případě mu může být doručeno tzv. "fikcí", aniž by se o tom vůbec dozvěděl. Předejít se tomu dá nejlépe zřízením Datové schránky na pobočce České pošty. Je to zdarma a vždy se dozvíte o tom, že vám orgány veřejné moci něco zaslaly. Nedozvíte-li se to, nemůžete se bránit a pak může být již pozdě.


 
§ 123c

              (1) Příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností zaznamenává řidičem dosažený počet bodů pouze do celkového počtu 12 bodů.

                (2) Dopustil-li se řidič více přestupků nebo trestných činů, spáchaných jednáním zařazeným do bodového hodnocení a projednaných ve společném řízení, zaznamená příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností počet bodů stanovených pro nejzávažnější z nich.

                (3) Příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností při provedení záznamu bodů, kterým řidič dosáhl celkového počtu 12 bodů, neprodleně písemně nebo elektronickou cestou oznámí tuto skutečnost řidiči a vyzve jej k odevzdání řidičského průkazu a mezinárodního řidičského průkazu nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne doručení tohoto oznámení. Řidič pozbývá řidičské oprávnění uplynutím 5 pracovních dnů ode dne, v němž mu bylo toto oznámení doručeno.

                (4) Příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností při provedení záznamu bodů, kterým řidič, který je držitelem řidičského průkazu členského státu, řidičského průkazu vydaného cizím státem, mezinárodního řidičského průkazu vydaného cizím státem, dosáhl celkového počtu 12 bodů, neprodleně písemně oznámí tuto skutečnost řidiči a ministerstvu.

                (5) Řidič, který pozbyl odbornou způsobilost podle odstavce 3, je povinen výzvu podle odstavce 3 splnit.

               (6) Pro odevzdání řidičského průkazu a mezinárodního řidičského průkazu podle odstavce 3 platí obdobně § 113 odst. 5.

                (7) Dosáhne-li řidič, který je držitelem řidičského průkazu členského státu, řidičského průkazu vydaného cizím státem, mezinárodního řidičského průkazu vydaného cizím státem, celkového počtu 12 bodů, pozbývá právo k řízení motorového vozidla na území České republiky po dobu jednoho roku. Ministerstvo sdělí, po obdržení podkladů zaslaných příslušným obecním úřadem obce s rozšířenou působností, tuto skutečnost orgánu, který řidičský průkaz vydal.

                (8) Lhůta jednoho roku uvedená v odstavci 7 počíná běžet ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o přestupku nebo trestném činu, spáchaným jednáním zařazeným do bodového hodnocení, na jehož základě řidič dosáhl celkového počtu 12 bodů.

 


Odstavce č. 7 a 8 se použijí pouze pro ty občany ČR a cizince, kteří nemají český řidičský průkaz.Není podstatná státní příslušnost řidiče, ale jeho řidičský průkaz!
 
 Proti dosažení 12 vodů se můžete bránit tzv. námitkou - viz další bod v menu "Námitka proti dosažení 12 bodů"

 


Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2022